Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) podsjeća kako se odredbe izmijenjenog Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga počinju primjenjivati od danas, a ona donose nova korisnička prava (i obveze operatorima):

  • Kada sklopite ugovor izvan poslovnice operatora, primjerice na štandu nekog trgovačkog centra ili kada vam dođu u stan, prodavatelji usluga dužni su vas informirati o svim točkama ugovora. Ugovor sklopljen putem interneta smatra se pretplatničkim ugovorom sklopljenim na daljinu. Ugovor sklopljen putem telefona također spada u ovu kategoriju. A prodavatelj vas mora izrijekom pitati želite li takvu uslugu i jedino ako je potvrdite smatra se da ste sklopili ugovor.
  • Ugovor morate dobiti na kućnu adresu. Ako uslugu želite raskinuti ne morate navesti razlog no morate to učiniti u roku od 14 dana od kada ste primili ugovor.
  • Ako vam se treba dostaviti oprema operator ga je obvezan dostaviti isključivo na kućnu adresu korisnika koji je ugovorio uslugu, odnosno adresu sjedišta korisnika koji je pravna osoba osim u slučaju ugovaranja. Dakle, ako ste ugovorili nove mobilne tarife koje podrazumijevaju i uređaj, mobitel ćete dobiti samo na vašu kućnu adresu. Kada se radi o fiksnoj mreži, moguća je dostava i na drugu adresu.
  • Operatori su obvezni detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem, te navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija.
  • Ukoliko operator ne prihvaća elektroničku poštu kao mogućnost ulaganja prigovora, obvezan je korisnika u odgovoru na upit/prigovor upućen elektroničkom poštom odmah uputiti u potrebu ulaganja pisanog prigovora, kako korisnik ne bi propustio propisani rok za podnošenje prigovora.
  • Ako se dogodi kvar na opremi koju ste iznajmili, poput modema ili set-top boxova za TV, operator je dužan to učiniti u roku od pet dana od prijave kvara a u roku od najviše tri dana korisnika obavijestiti o tome kada će i kako otkloniti kvar. Ukoliko operator ne otkloni kvar u navedenom roku, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, osim ukoliko je kašnjenje u otklonu kvara uzrokovano krivnjom korisnika ili višom silom.
  • Krajnji korisnik može zatražiti povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za javne komunikacijske usluge najkasnije 30 dana od dana kada je broj prenesen u drugu mrežu, a u slučaju povrata kupljenog, ali neiskorištenog bona za obnavljanje računa unaprijed plaćene usluge rok je 60 dana od dana kupnje bona.

Nova prava koja stupaju na snagu od 1. siječnja 2017.:

  • Operatori su obvezni odrediti minimalnu brzinu interneta za sve svoje pakete na način da ista predstavlja vrijednost od najmanje 70 posto od maksimalne (oglašavane) brzine ili maksimalnu brzinu prethodno nižeg maloprodajnog paketa, ovisno o tome što je povoljnije za korisnika. U slučaju da operator nije osigurao korisniku ugovorenu, odnosno minimalnu brzinu internetu, operator je obvezan korisniku uvijek ponuditi raskid ugovora bez plaćanja naknada, a dodatno može uz suglasnost korisnika omogućiti prelazak na paket koji je prikladniji stvarno ostvarivoj brzini interneta ili umanjenje mjesečne naknade.
  • U slučaju kvara pretplatničke linije ili opreme operator je obvezan ponuditi korisniku umanjenje naknade ili obeštećenje s datumom izdavanja računa te je korisnik obvezan u roku od sedam dana obavijestiti operatora o odabiru. Operator je obvezan provesti odabir korisnika u sljedećem mjesečnom obračunskom razdoblju.

Stupanjem na snagu novih odredbi HAKOM, regulator telekomunikacija će pojačano provoditi izvide i nadzore na tržištu provjeravajući pridržavaju li se svi operatori novih propisa. Ujedno se pozivaju korisnici da prijave sve nepravilnosti u primjeni novih pravila, ukoliko na njih naiđu, a HAKOM-ovi inspektori će u slučaju kad su prijave opravdane donijeti odgovarajuće mjere protiv prekršitelja. Sve nepravilnosti u svezi novih pravila mogu se prijaviti na za tu svrhu uspostavljenu adresu elektroničke pošte nova.prava@hakom.hr.

Pravilnik je dostupan (u PDF formatu) ovdje.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.